ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563

เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ขอประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้