ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 8/2563

เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 8/2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน