ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 5/2563

เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยวขอแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่  5/2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามที่แนบท้ายนี้)