ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ ซอยข้างบ้านนายชั้น บุญวัฒน์ ม.4 ต.เก้าเลี้ยว

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ ซอยข้างบ้านนายชั้น บุญวัฒน์ ม.4 ต.เก้าเลี้ยว

( ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว โทร 056-009506 )