ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายถนนเก้าเลี้ยวพัฒนา ม.2 ต.เก้าเลี้ยว

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายถนนเก้าเลี้ยวพัฒนา ม.2 ต.เก้าเลี้ยว 
ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเเก้าเลี้ยว 056319669