ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำ กักเก็บเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้งบริเวณบ้านเนินสาร หมู่ที่ 2 ตำบลเก้าเลี้ยว

กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำ กักเก็บเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้งบริเวณบ้านเนินสาร หมู่ที่ 2 ตำบลเก้าเลี้ยว