หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม 2020-10-22
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-10-21
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 2020-10-06
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2564 2020-10-02
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2564 2020-10-02
ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 2020-09-23
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 8/2563 2020-09-23
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว 2020-09-21
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 2020-09-14
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 7/2563 2020-09-14
ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 2020-09-14
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2563 2020-09-14
การับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2020-08-26
ประกาศให้ใช้ระเบียบเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ. 2563 2020-08-26
ประกาศให้ใช้ระเบียบเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ว่าด้วยการใช้ห้องประชุมของเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว พ.ศ.2563 2020-08-26
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 2020-08-25
ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายเงินจากเงินรายรับ 2020-08-25
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563 2020-08-20
ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 2020-08-14
ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 2020-08-06
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้อายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2020-08-04
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้อายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2020-08-04
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 2020-07-29
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 2020-07-29
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 6/2563 2020-07-29
การสัมภาษณ์การจัดการขยะ 2020-07-24
โครกงาร STORNG จิตพอเพียงต้านทุจริต 2020-07-22
มอบผ้าอ้อมให้ผู้ป่วยติดเตียง 2020-07-22
รายงานผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.2563 2020-07-21
ประชาสัมพันธ์การรับโอนตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 2020-07-17
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 2020-07-17
จริยธรรมของข้าราชการ และ การส่งเสริมสนับสนุนให้ราชการรักษาวินัย 2020-07-16
โครงการพัฒนาจิตสำนึกและจรรยาบรรณของเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว 2020-07-16
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อคัดเลือกตัวแทนดำรงตำแหน่งคณะกรรมการพัฒนาและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว 2020-07-13
เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ร่วมกับโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง 2020-07-02
รับมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรัับผู้ใหญ่ จากโรงพยาบาลศรีสวรรค์ 2020-07-02
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว (ท.2 บ้านเก้าเลี้ยว) และ โครงการอบรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ( วัดเก้าเลี้ยว ) 2020-06-29
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว 2020-06-24
โครงการ อสม.เก้าเลี้ยว ร่วมใจลดลูกน้ำยุงลาย 2020-06-22
มอบเครื่องวัดความดัน 2020-06-22
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วัดเก้าเลี้ยว) และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ท.2บ้านเก้าเลี้ยว) ครั้งที่ 3/2563 2020-06-16
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมตรการป้องกันและแก้ไชปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19X 2020-06-16
ขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2020-06-16
โครงการพร้อมมีการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจการน้อมนำหลักปรัชญาของเศณษฐกิจพิเพียงสู่การปฏิบัติในการพึ่งตนเองและสร้างความมั่นคงทางอาหารในการดำรงชีวิตประจำวัน 2020-06-16
ประชาคมการปรับปรุงคลองหัวดุม 2020-06-16
เตรียมความพร้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว 2020-06-16
โครงการฝึกอบรมอาชีพ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2020-06-10
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า ( COVID-19 ) 2020-06-02
ตู้ปั่นสุข 2020-05-26
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจาก เชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 2020-05-26
ตรวจการลอกรางระบายน้ำ 2020-05-25
น้ำใจจากตู้ปันสุข 2020-05-22
ตรวจการลอกรางระบายน้ำ 2020-05-22
แจ้งการลอกท่อระบายน้ำ 2020-05-20
ซ่อมฝารางระบายน้ำ 2020-05-19
มอบอาหารกลาวัน 2020-05-19
บรรยากาศตู้ปั่ยสุช 2020-05-15
ตู้ปันสุข 2020-05-14
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว 2020-05-14
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัชบ้า ประจำปี 2563 (ม.5) 2020-05-01
ประกาศลงทะเบียนรับถุงยังชีพ รอบที่ 2 2020-05-01
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัชบ้า ประจำปี 2563 (ม.4) 2020-04-30
มอบหน้ากากผ้า 2020-04-30
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัชบ้า ประจำปี 2563 (ม.3) ภาคบ่าย 2020-04-29
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัชบ้า ประจำปี 2563 (ม.3) ภาคเช้า 2020-04-29
มอบข้าวสารให้กับชาวเก้าเลี้ยว 2020-04-28
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัชบ้า ประจำปี 2563 (ม.2) 2020-04-28
มอบสิ่งของให้กลุ่มเสี่ยง 2020-04-28
มอบหนังสือแจ้งการรื้อถอน 2020-04-28
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัชบ้า ประจำปี 2563 (ม.1) 2020-04-28
รับมอบหน้ากาก 2020-04-28
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว 2020-04-15
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เรื่อง ตลาด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 2020-04-08
ความรู้เกี่ยวกับพระราชลัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 2020-03-24
การรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง 2020-03-24
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการจัดงาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2563 2020-03-20
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 ( covid -19 ) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-03-16
กิจกรรมตรวจสภาพความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการ (Kickoff) ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อำเภอเก้าเลี้ยว 2020-03-12
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว 2020-01-30
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว 2020-01-30
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 2020-01-22
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 5/2563 2020-01-20
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2020-01-07
ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2020-01-07
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562-2564) รอบประจำ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 2019-11-25
ประกาศห้ามมิให้จำหน่ายสินค้าบนถนนหรือทางสาธารณะ 2019-11-22
ประกาศเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เรื่องเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 2019-11-11
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 แก้ไข (ครั้งที่ 1) 2019-11-04
เทศบัญีติเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เรื่อง การกำหนดเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาติ ตามมาตรา 9 2019-10-28
ประกาศใช้ เทศบัญีติเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เรื่อง การกำหนดเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาติ ตามมาตรา 9 2019-10-28
เทศบัญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2562 2019-10-28
ประกาศใช้ เทศบัญีติเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เรื่องตลาด 2562 2019-10-28
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4/2563 2019-10-28
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 2019-10-16
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 2019-10-16
ประกาศ การรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ (แก้ไข) 2019-10-15
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 2019-10-04
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 2019-10-04
ประกาศประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 2019-09-25
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-09-23
ประกาศใช้แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2562 2019-09-17
ประกาศใช้แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/2562 2019-09-12
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 แก้ไข (ครั้งที่ 4) 2019-08-21
ประกาศใช้แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2562 2019-08-13
ประกาศใช้แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2562 2019-08-06
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 2019-07-30
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 2019-07-15
ประกาศใช้แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562 2019-07-15
ประกาศใช้แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 2019-07-12
การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว 2561 2019-07-11
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2019-07-02
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รอบประจำเดือน เมษายน 2561) 2019-07-02
ประกาศประชุมประชาคมระดับตำบลเก้าเลี้ยว 2019-06-27
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2019-06-27
พระราชบัญญัติเทศบาล 2019-06-23
ขบวนการขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 2019-06-20
ประกาศใช้แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 2019-06-19
โครงการ อสม.เก้าเลี้ยวร่วใจลดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2562 ม.5 2019-06-17
โครงการ อสม.เก้าเลี้ยวร่วใจลดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2562 ม.5 2019-06-17
โครงการองค์กรต้นแบบด้านมนุษยชน 2019-06-13
การรับใบประกาศเกียรติบัตรสนับสนุนการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ หมู่ 2 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 2019-06-12
การประเมินศาลจ้าว 2019-06-12
โครงการ อสม.เก้าเลี้ยวร่วใจลดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2562 2019-06-05
โครงการ อสม.เก้าเลี้ยวร่วใจลดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2562 2019-06-05
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 2019-06-05
รองนายกเทศมนตรีตำบลเก้าเลี้ยว ร่วมกิจกรรมการเปิดสะพานข้ามคลอง 2019-05-31
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 2019-05-30
ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเก้าเลี้ยว 2019-05-30
โครงการสัมมนาป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2019-05-29
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเก้าเลี้ยว ครั้งที่ 1/2562 2019-05-27
กิจกรรมการปลูกต้นไม้พระราชทาน ต้นรวงผึ้งประจำรัชกาลที่ 10 2019-05-14
โครงการป้องกันและควบคุมโรคปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์ประจำปี 2562 2019-05-14
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2562 2019-05-14
การประชุมนิเทศติดตามการสนับสนุนกระบวนการส่งเสริมกิจกรรมทางภายในเด็กปฐมวัย 2019-05-14
กิจกรรมโครงการพัฒนาเคลื่อนที่ 9 ส. สู่เมืองน่าอยู่ 2019-05-14
กิจกรรมการประกวดเจดีย์ทราย ประจำปี 2562 2019-05-14
พิธีเปิดจุดเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย ช่วงสงกรานต์ 2019-05-14
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 – 2564 (รอบประจำเดือน ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 2019-04-25
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แก้ไข (ครั้งที่ 2/2562) 2019-03-28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด 2019-03-25
ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2562 2019-03-22
ประกาศแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 แก้ไข ครั้งที่ 6/2562 2019-03-15
ประชาสัมพันธ์ Application "กฎหมาย ป.ป.ช." 2019-03-07
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2562 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2562 2019-02-20
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2019-01-10
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2019-01-02
กำหนดการชำระภาษีประเภท ภาษีโรงเรีอนและที่ดิน / ภาษีป้าย / ภาษีบำรุงท้องที่ 2019-01-02
ประกาศ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย" รวมพลังคนไทยไม่โกง 2018-12-12
ประกาศใช้แผนงานการดำเนินงานประจำปี 2562 แก้ไข ครัั้งที่ 1/2562 2018-11-26
ประกาศคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว 2018-11-26
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” 2018-11-26
แนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมภิบาลเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 2018-11-16
แจ้งผู้เข้ามารับบริการทุกท่าน ร่วมกันประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ผ่านระบบ ITAS ของ สนง.ป.ป.ช. 2018-11-14
วันนคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ร.9) 2018-11-13
พิธีการวางพวงมาลาและพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-11-13
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 2018-10-29
โครงสร้างเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว 2018-10-24
ประกาศผลการประเมินบริการสาธารณะ 2018-10-16
แผนการดำเนินงานปี 2562 2018-10-11
แผนการดำเนินงานปี 2561 ฉบับที่ 6 2018-10-11
ประกาศ เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 2018-10-03
ประกาศเรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันทุจริตปีงบประมาณ พ.ส 2562-2564 2018-10-03
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 2018-10-01
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2562 2018-09-25
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติม 2018-09-19
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 5/2561) 2018-09-13
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2018-08-27
โครงการพัฒนาจิตสำนึกและจรรยาบรรณให้แก่เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 2018-08-27
โครงการปรับปรุงและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม big cleaning day ปลูกป่า ปล่อยปลา เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 2018-08-27
โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2018-08-27
การประชุมเพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564 ฉบับที่ 3 /2561) 2018-08-27
การประชุมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564 ฉบับที่ 4 /2561) 2018-08-27
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561 2018-08-27
งานบุคลากร ประกาศ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2018-06-28
งานบุคลากร ประกาศเรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 2018-06-28
งานบุคลาการ ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 2018-06-28
งานบุคลากร ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 2018-06-28
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) 2018-06-13
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารอบประจำเดือนเมษายน 2561 2018-06-13
ประกาศเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558 - 2560 2018-06-12
ประกาศเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยวเรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2561) 2018-06-12
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2018-06-12
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ 2018-06-12
ประกาศผลประเมินสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 2018-06-12
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ 2018-06-08
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564 ) 2018-06-08
งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 2018-05-30
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 2018-05-30
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562– 2564) 2018-05-17
ประชาสัมพันธ์ เพื่อรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่น 2018-05-16
โครงการภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่การพัฒนาเป็นลุ่มอาชีพผู้สูงอายุในชุมชน 2018-05-01
การอบรมแกนนำด้านสุขภาพประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว 2018-05-01
วันเทศบาล 61 2018-04-24
กำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลสาธารณะชุมชนและการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ม.3 ต.เก้าเลี้ยว 2018-04-20
กำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลสาธารณะชุมชนและการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ม.4 ต.เก้าเลี้ยว 2018-04-20
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564 )แก้ไขครั้งที่ 3/2561 2018-04-20
วันท้องถิ่นไทย 2018-03-29
กิจกรรมบัณฑิตน้อย 2018-03-29
การประชุมคณะอนุกรรมกาารกลั่นกรองการขอปรับแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 2018-03-19
โครงการประชุมนิเทศการปฏิบัติงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จ.นครสวรรค์ 2018-03-15
การตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะ 2018-03-15
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 2018-03-14
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่จ้าวพ่อจ้าวแม่เก้าเลี้ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2018-03-12
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ 2018-03-12
ประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 21 กพ 61 2018-03-12
กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร 2018-03-07
แผนงานดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2/2561 ) 2018-03-06
วันเด็ก ประจำปี 2561 2018-01-23
กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 2018-01-23
การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2018-01-03
วันปิยะมหาราช 60 2017-12-18
งานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2017-12-18
งานประเพณีลอยกระทง'60 2017-12-18
ตตลาดประชารัฐ ต.เก้าเลี้ยว 2017-12-18
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ร.9 2017-12-18
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2560 2017-12-13
ประกาศเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 2017-11-06
เทศบบาลบัญญัติปีงบประมาณประจำปี 2561 2017-09-27
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว 2017-07-07
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากน้ำท่วม 2017-06-12
คณะศึกษาดูงาน จาก ทต.เกาะแต้ว จ.สงขลา 2017-03-09
พิธีมอบเกียรติบัตร โคงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 2017-03-09
ได้รับโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณจาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปก 2017-03-09
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560 2017-02-23
โครงการ Big Cleaning Day ถนนท้องถิ่นสะอาด สวยงาม ปลอดภัย 2017-02-20
พิธีบำเพ็ญกุศลเป็นพระราชกุศลสตมวาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเก้าเลี้ยว 2017-01-31
โครงการตามรอยพ่ออย่างพอเพียง 2017-01-19
การประชุมเพื่อกำหนดจุดผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะ 2017-01-19
การจัดระบบจัดการน้ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเก้าเลี้ยว 2017-01-19
วันเด็ก'60 2017-01-19
วันเด็กแห่งชาติ วัดเก้าเลี้ยว 2017-01-19
โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวาตามนโยบายรัฐบาล 2017-01-12
เรื่อง ระยะเวลาการยืื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และใบอนุญาติ 2017-01-12
โครงการพัฒนาเคลื่อนที่ 9 ส. สู่เมืองน่าอยู่เชิงบูรณาการ 2017-01-09
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 2017-01-09
ฝึกซ้อมการรับมืออุบัติเหตุ 2017-01-06
พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญกรรมและรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 2017-01-05
กิจกรรมการออกกำลังการเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง 2016-12-21
งานดวงประทีปร้อยดวงใจถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2016-12-13
วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2016-12-13
รวมพลังแห่งความภักดี 2016-11-30
การสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 2016-11-21
วันปิยมหาราช 59 2016-11-02
ลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2016-11-01
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ปีงบประมาณ 2560 2016-11-01
พิธีสรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 2016-11-01
ซ่อมแซม ถนนสายเก้าเลี้ยว-ยางใหญ่ 2016-10-10
เทศบัญญัติปี 60 เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2016-09-27
โครงการปรับปรุงฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Car Free Day ปั่นลดโลกร้อนและปลูกต้นไม้เพื่อเทิดพระเกียรติ 2016-09-26
โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 2016-09-26
โครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ในเขตเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ประจำปี 2559 2016-09-26
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากสำหรับเด็กปฐมวัย 2016-09-15
โครงการสร้างรั้วป้องกันยาเสพติดให้ชุมชน (รั้วโรงเรียน , รั้วชุมชน ) 2016-09-09
โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 2016-09-07
โครงการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาขยะให้กับกลุ่มชุมชน 2016-09-05
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ 2016-08-30
ย้อนรอยเสด็จประพาสต้นบ้านเก้าเลี้ยว ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 2016-08-26
บรรเทาความเดือดร้อน เรื่องปริมาณขยะในพื้นที่ 2016-08-09
จากการปัญหาสู่วิธีแก้ไข...เรื่องขยะในพื้นที่ตำบลเก้าเลี้ยว 2016-08-09
เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว....ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยสะเก็ตเงิน 2016-08-08
,เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยวประชาสัมพันธ์เรื่องการลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 2016-08-08
โครงการ อสม.เก้าเลี้ยวร่วมใจลดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2559 2016-07-28
โครงการพัฒนาจิตสำนึกและจรรยาบรรณพนักงานเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว 2016-07-15
จัดกิจกรรมวันเด็ก....สนุกสุดเพลิดเพลิน กับเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว 2016-01-22
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่....ใกล้ชุมชนเนินยายผาดมากขึ้น 2016-01-22
แก้ปัญหา....บำบัดทุกข์ 2016-01-22
ส่งเสริมอาชีพ....กับโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการถักไม้กวาดดอกหญ้า 2016-01-22
โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว 2016-01-14
โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการพระราชดำริ 2016-01-14
ร่วมประชุมสรุปการดำเนินงานในไตรมาสแรกเพื่อหารือข้อเสนอในการพัฒนาชุมชน 2016-01-14