กิจกรรม


วันท้องถิ่นไทย 2019-04-24
สงกรานต์ ประจำปี 2562 2019-04-13
โครงการโลกวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว 2019-03-29
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิ 2019-01-02
กำหนดการชำระภาษีประเภท ภาษีโรงเรีอนและที่ดิน / ภาษีป้าย / ภาษีบำรุงท้องที่ 2019-01-02
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2561 2018-11-28
วันนคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ร.9) 2018-11-13
พิธีการวางพวงมาลาและพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-11-13
ตามรอยเสด็จประพาสต้น บ้านเก้าเลี้ยว 2018-08-27
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2018-08-27
โครงการพัฒนาจิตสำนึกและจรรยาบรรณให้แก่เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 2018-08-27
กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2561 2018-08-27
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 2561 2018-08-27
โครงการปรับปรุงและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม big cleaning day ปลูกป่า ปล่อยปลา เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 2018-08-27
โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2018-08-27
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2018-08-27
โครงการภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่การพัฒนาเป็นลุ่มอาชีพผู้สูงอายุในชุมชน 2018-07-25
การอบรมแกนนำด้านสุขภาพประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว 2018-07-25
กิจกรรมงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 2018-06-12
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 2018-06-12
วันท้องถิ่นไทย 2018-04-25
วันเทศบาล ประจำปี 2561 2018-04-24
กิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 2018-04-17
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่จ้าวพ่อจ้าวแม่เก้าเลี้ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2018-04-17
โครงการประชุมนิเทศน์การปฏิบัติงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จ.นครสวรรค์ 2018-04-17
โครงการ "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" 2018-04-17
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2018-04-17
การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว "กิจกรรมเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2/2561 2018-04-17
โครงการโลกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 2018-04-17
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอปรับแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 2018-04-04
วันเด็กประจำปี 2561 2018-01-23
กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 2018-01-23
วันปิยะมหาราช'60 2017-12-18
งานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2017-12-18
งานลอยกระทง'60 2017-12-18
5 ธันวาคม วันพ่อ วันชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 2017-12-18
ตลาดประชารัฐ ต.เก้าเลี้ยว 2017-12-18
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ณ.9 2017-12-18
คณะศึกษาดูงาน จาก ทต.เกาะแต้ว จ.สงขลา 2017-03-09
ได้รับโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณจาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปก 2017-03-09
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560 2017-02-23
โครงการ Big Cleaning Day ถนนท้องถิ่นสะอาด สวยงาม ปลอดภัย 2017-02-20
พิธีบำเพ็ญกุศลเป็นพระราชกุศลสตมวาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเก้าเลี้ยว 2017-01-31
การน้ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเก้าเลี้ยว 2017-01-19
วันเด็ก'60 2017-01-19
วันเด็กแห่งชาติ วัดเก้าเลี้ยว 2017-01-19
โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวาตามนโยบายรัฐบาล 2017-01-12
โครงการพัฒนาเคลื่อนที่ 9 ส. สู่เมืองน่าอยู่เชิงบูรณาการ 2017-01-09
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 2560 2017-01-09
ฝึกซ้อมการรับมืออุบัติเหตุ 2017-01-06
พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญกรรมและรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 2017-01-05
กิจกรรมการออกกำลังการเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง 2016-12-21
วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2016-12-13
รวมพลังแห่งความภักดี 2016-11-30
ร่วมเป็นเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 2016-11-21
งานดวงประทีปร้อยดวงใจถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2016-11-21
วันปิยมหาราช 59 2016-11-02
ลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2016-11-01
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ปีงบประมาณ 2560 2016-11-01
พิธีสรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 2016-11-01
โครงการปรับปรุงฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Car Free Day ปั่นลดโลกร้อนและปลูกต้นไม้เพื่อเทิดพระเกียรติ 2016-09-26
โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 2016-09-26
โครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ในเขตเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ประจำปี 2559 2016-09-26
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากสำหรับเด็กปฐมวัย 2016-09-16
โครงการสร้างรั้วป้องกันยาเสพติดให้ชุมชน (รั้วโรงเรียน , รั้วชุมชน ) 2016-09-09
โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 2016-09-07
โครงการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาขยะให้กับกลุ่มชุมชน 2016-09-07
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ 2016-09-07
ย้อนรอยเสด็จประพาสต้นบ้านเก้าเลี้ยว ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 2016-09-07
เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยวประชาสัมพันธ์เรื่องการลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 2016-08-09
บรรเทาความเดือดร้อน เรื่องปริมาณขยะในพื้นที่ 2016-08-09
จากการปัญหาสู่วิธีแก้ไข...เรื่องขยะในพื้นที่ตำบลเก้าเลี้ยว 2016-08-09
โครงการพัฒนาจิตสำนึกและจรรยาบรรณพนักงานเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว 2016-07-28
อสม.เก้าเลี้ยวร่วมใจลดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2559 2016-07-28
ตรุษจีน เก้าเลี้ยว 58 2015-11-17
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 1970-01-01
ประชุมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 1970-01-01
โครงการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลเก้าเลี้ยว 1970-01-01