กิจกรรม

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

             ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ   เมื่อวันที่  22  มิถุนายน  2553  เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอกำหนดให้วันที่   18   มีนาคม  ของทุกปี  เป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม  เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2448  จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย และเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว  ได้จัดทำโครงการจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี  2563  ขึ้นในวันที่  18  มีนาคม  2563 โดยโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / ให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น  อันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัดมีโอกาสร่วมพิธีเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ประชาชนได้รับทราบถึงภารกิจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมที่เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยวได้จัดขึ้นนั้นเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ สามัคคี ในหมู่พนักงานเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ในการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน สถานที่ราชการ  ถนน ชุมชน  ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว มีความเป็นระเบียบ  เรียบร้อย  สะอาด  พร้อมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การต่อต้านคอร์รัปชั่น จุดเปลี่ยนประเทศไทย รวมพลังสร้างจุดเปลี่ยนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืนให้กับประชาชน และบุคลลทั่วไปได้รับทราบ