...

รายงานการประชุม

ลำดับที่ รายละเอียด
1
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบเลก้าเลี้ยว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

ไฟล์: SCAN0000.PDF
2
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบเลก้าเลี้ยว สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 24 กันยายน 2561

ไฟล์: SCAN0001.PDF
3
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบเลก้าเลี้ยว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปร 2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561

ไฟล์: SCAN0003.PDF
4
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบเลก้าเลี้ยว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ไฟล์: SCAN0004.PDF
5
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบเลก้าเลี้ยว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ไฟล์: SCAN0005.PDF
6
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบเลก้าเลี้ยว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 23 มกราคม 2561

ไฟล์: SCAN0006.PDF
7
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบเลก้าเลี้ยว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปร 2561 วันที่ 30 สิงหาคม 2561

ไฟล์: SCAN0002.PDF
8
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ไฟล์: SCAN0003.PDF
9
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ไฟล์: SCAN0004.PDF
10
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี 2562 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

ไฟล์: SCAN0005.PDF
11
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบเลก้าเลี้ยว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 29 สิงหาคม 2562

ไฟล์: SCAN0003.PDF
12
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบเลก้าเลี้ยว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562

ไฟล์: SCAN0002.PDF
13
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบเลก้าเลี้ยว สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 วันที่ 15 กรกฏาคม 2561

ไฟล์: SCAN0000.PDF
14
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบเลก้าเลี้ยว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

ไฟล์: SCAN0001.PDF
15
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบเลก้าเลี้ยว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 23 กันยายน 2562

ไฟล์: 3.10.62.PDF
16
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบเลก้าเลี้ยว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

17
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบเลก้าเลี้ยว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563ไฟล์: SCAN0000(1).PDF
18
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบเลก้าเลี้ยว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563
19
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบเลก้าเลี้ยว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563

Portlet footer:
or Cancel

ที่อยู่

1/1 หมู่ 1 ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230
โทร/แฟกซ์: 0 5600 9506
Facebook: facebook.com/kl60230

หมายเลขโทรศัพท์

สำนักปลัดเทศบาลฯ: 0 5600 9506
กองคลัง: 0 5600 9504
โอเปอเรเตอร์: 0 5600 9661