...

คู่มือประชาชน

ลำดับที่ รายละเอียด
1
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
2
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

3
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
4
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
5
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
6
การขอเลขที่บ้าน

7
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
8
การแจ้งเกิด กรณีในบ้าน นอกบ้าน

9
การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
10
การรับชำระภาษีป้าย

11
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
Portlet footer:
or Cancel

ที่อยู่

1/1 หมู่ 1 ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230
โทร/แฟกซ์: 0 5600 9506
Facebook: facebook.com/kl60230

หมายเลขโทรศัพท์

สำนักปลัดเทศบาลฯ: 0 5600 9506
กองคลัง: 0 5600 9504
โอเปอเรเตอร์: 0 5600 9661