เกี่ยวกับเทศบาล / สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง

      เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว มีอาณาเขตครอบคลุมตำบลเก้าเลี้ยวทั้งตำบล รวม 5 หมู่บ้าน พื้นที่โดยประมาณ 17.77 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่น ย่านการค้า สถานที่ราชการ และพื้นที่เกษตรกรรม ตำบลเก้าเลี้ยวมีการปกครองทั้งหมด 5 หมู่บ้าน และ 5 ชุมชน คือ
      ชุมชนที่ 1 ชุมชนบ้านเก้าเลี้ยว 1 อยู่ในหมู่ที่ 1
      ชุมชนที่ 2 ชุมชนบ้านเก้าเลี้ยว 2 อยู่ในหมู่ที่ 2
      ชุมชนที่ 3 ชุมชนบ้านคลองหัวดุม อยู่ในหมู่ที่ 3
      ชุมชนที่ 4 ชุมชนบ้านแหลมยาง อยู่ในหมู่ที่ 4
      ชุมชนที่ 5 ชุมชนบ้านหาดเสลา อยู่ในหมู่ที่ 5

 

อาณาเขต

      ทิศเหนือติดต่อกับ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว
      ทิศใต้ติดต่อกับ ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว
      ทิศตะวันออกติดต่อกับ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว
      ทิศตะวันตกติดต่อกับ แม่น้ำปิง ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว

 

สภาพภูมิประเทศ

      มีลักษณะเป็นที่ราบตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิงทางทิศตะวันออก มีแม่น้ำปิงไหลผ่านในแนวเหนือ-ใต้ พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ลักษณะดินเป็นดินริมฝั่งแม่น้ำ เหมาะแก่การปลูกไม้ผล พื้นที่ตอนกลางและพื้นที่ทางทิศตะวันออกของตำบลโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวและดินร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ของดินส่วนใหญ่ปานกลางถึงค่อนข้างต่ำเหมาะสมกับการทำนาและปลูกพืชไร่ ลักษณะการใช้ที่ดิน มีลักษณะการใช้ที่ดินแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้
      บริเวณที่พักอาศัย จะกระจายตัวตามถนนสายสำคัญของชุมชนและถนนซอยภายในชุมชนตลาดเก้าเลี้ยว บริเวณที่มีผู้อาศัยหนาแน่น จะอยู่บริเวณถนนเก้าเลี้ยววิถี ช่วงหมู่ที่ 1-2 และบริเวณถนนเก้าเลี้ยวพัฒนา ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชน และบริเวณชุมชนสำคัญ เช่น บ้านแหลมยาง บ้านหาดเสลา และบ้านเนินยายผาด
      บริเวณพาณิชยกรรม ย่านการค้าของเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยวจะปะปนอยู่กับที่พักอาศัยหนาแน่นบริเวณศูนย์กลางของชุมชน บริเวณแยกถนนสายเก้าเลี้ยววิถีตัดกับถนนสายเก้าเลี้ยวพัฒนา
      บริเวณสถานที่ราชการและสาธารณูปโภค การใช้ที่ดินประเภทนี้ประกอบด้วย ที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจภูธรฯ สำนักงานที่ดินฯ สำนักงานสาธารณสุขฯ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข อาคารชุมสายโทรศัพท์ สหกรณ์การเกษตร สถานีดับเพลิง โรงฆ่าสัตว์ การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลอำเภอเก้าเลี้ยว สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 นครสวรรค์ และสำนักงานเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว 

 

การคมนาคมขนส่ง

ใช้การเดินทางโดยรถยนต์เป็นหลัก มีถนนสายสำคัญที่ใช้ติดต่อกับอำเภอและตำบลต่าง ๆ ดังนี้
      ทางหลวงหมายเลข 1084สาย จังหวัดนครสวรรค์ - จังหวัดกำแพงเพชร
      ทางหลวงหมายเลข 117 สาย จังหวัดนครสวรรค์ - จังหวัดพิษณุโลก
      ทางหลวงหมายเลข 1182สาย จังหวัดนครสวรรค์ - อำเภอบรรพตพิสัย
      ทางหลวงชนบท สาย เก้าเลี้ยว - ชุมแสง