เกี่ยวกับเทศบาล / ยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล
แนวทางการพัฒนา
     1.1 พัฒนาระบบคมนาคมเพื่อทำการเกษตรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร
     1.2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร
     1.3 พัฒนาส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าแก่พืชผลทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป
     1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพของชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
     1.5 พัฒนาทางการตลาดอย่างเป็นระบบ
     1.6 สนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
     1.7 สนับสนุนอุตสาหกรรมไร้มลพิษ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม นำความรู้และเกิดความผาสุก
แนวทางการพัฒนา
     2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
     2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
     2.3 สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
     2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายและจัดให้มีสถานที่สำหรับออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจอย่างทั่วถึง
     2.5 ส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
     2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
     2.7 สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
     2.8 ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเมือง/ชุมชนน่าอยู่
     2.9 ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
     2.10 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร/ชุมชนการค้าเพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ
แนวทางการพัฒนา
     3.1 การพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ
     3.2 การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว การบริหาร และความปลอดภัย
     3.3 การส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
     4.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     4.2 พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นแบบครบวงจร
     4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน
     4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการพัฒนาท้องถิ่น
     4.5 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
     4.6 บูรณาการองค์กรผู้นำแนวร่วมเครือข่ายในการพัฒนา
     4.7 ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
     5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     5.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน การวางและจัดทำผังเมืองรวม
     5.3 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลให้มีศักยภาพ
     5.4 การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
     6.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประสิทธิภาพ
     6.2 ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหารจัดการท้องถิ่น
     6.3 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล