เกี่ยวกับเทศบาล / วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

"เก้าเลี้ยวเมืองน่าอยู่       เชิดชูประเพณี

การเกษตรทันสมัย       ก้าวไกลการศึกษา

เป็นศูนย์กลางการค้า       บริการและการท่องเที่ยว

 

พันธกิจ

1. การพัฒนาการศึกษาในตำบล

     1.1 ส่งเสริม สนับสนุน ทุนทางสังคม พัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้

2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบล

     2.1 มุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับจังหวัด

3. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

     3.1 มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

     3.2 มุ่งพัฒนา ด้านสุขภาพอนามัย ให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

     3.3 มุ่งพัฒนา ด้านสุขภาพอนามัย ให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

4. การส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

     4.1 ส่งเสริม สนับสนุน การออมและการพัฒนากลุ่มอาชีพ