ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ความรู้เกี่ยวกับพระราชลัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ความรู้เกี่ยวกับพระราชลัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีึ่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว โทร 056-009-661