ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 การรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง

การรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีึ่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว โทร 056-009-661