ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 ( covid -19 ) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563