ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว แจ้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ท่านใดสนใจเอกสารรายละเอียดสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลตำบล ชั้น 2 วันเวลา ราชการ