ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยวขอแจ้งประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้