ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562-2564) รอบประจำ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

home_cleaner_blog2

เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562-2564) รอบประจำ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) เพื่อประชาชนทราบโดยทั่วกัน