ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562-2564) รอบประจำ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562-2564) รอบประจำ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) เพื่อประชาชนทราบโดยทั่วกัน