ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ขอแจ้งประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน