รายงานการประชุม

ลำดับที่ ชื่อเอกสาร
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบเลก้าเลี้ยว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบเลก้าเลี้ยว สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 24 กันยายน 2561
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบเลก้าเลี้ยว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปร 2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบเลก้าเลี้ยว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบเลก้าเลี้ยว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบเลก้าเลี้ยว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 23 มกราคม 2561
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบเลก้าเลี้ยว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปร 2561 วันที่ 30 สิงหาคม 2561
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี 2562 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
11 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบเลก้าเลี้ยว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 29 สิงหาคม 2562
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบเลก้าเลี้ยว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบเลก้าเลี้ยว สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 วันที่ 15 กรกฏาคม 2561
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบเลก้าเลี้ยว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
15 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบเลก้าเลี้ยว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 23 กันยายน 2562
16 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบเลก้าเลี้ยว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562