มาตรา 9 (8) เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 1

ลำดับที่ ชื่อเอกสาร
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (28 พ.ย.62)