เกี่ยวกับเทศบาล / สาธารณูปโภค

การไฟฟ้า
สำหรับการให้บริการประชาชนด้านการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยวป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอเก้าเลี้ยว ส่วนเก้าเลี้ยวรับผิดชอบในการบำรุงรักษาซ่อมแซม และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์เฉพาะไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้แสงสว่างตามถนน ตรอก ซอย เท่านั้น 

การสื่อสาร
การให้บริการโทรศัพท์แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยวดำเนินการโดย บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 
     - จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่  
     - จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่  

สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ-เอ็ม จำนวน 1 สถานี
ดำเนินการโดยเอกชน คือ ไปรษณีย์อากร บริการธนาณัติ ตั๋วแลกเงินและบริการอินเตอร์เน็ตแก่ประชาชนทั่วไป