เกี่ยวกับเทศบาล / บริการขั้นพื้นฐาน

1. การคมนาคม
การเดินทางมายังเทศบาลน้ำตกไทรโยคน้อยสามารถเดินทางได้ทั้งหมด 3 เส้นทางดังนี้ คือ
     ทางรถยนต์ประจำทาง และรถยนต์ส่วนบุคคล ตามเส้นทางหมายเลข 323 ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ถึงเทศบาลตำบลน้ำ ตกไทรโยคน้อย ประมาณ 62 กิโลเมตร
     ทางรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย จากสถานีรถไฟบางกอกน้อยถึง สถานีรถไฟน้ำตกซึ่งแยกจากทางรถไฟสายใต้ที่ชุมทางหนองปลาดุกอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผ่านอำเภอท่ามะกา อำเภอท่าม่วง อำเภอเมือง และอำเภอไทรโยค สุดระยะทางที่สถานีน้ำตก ตำบลท่าเสา 
     ทางเรือหรือแพ โดยล่องจากแม่น้ำแม่กลองขึ้นมาตามแม่น้ำแควน้อยขึ้นมาถึงท่าเรือปากแซง ซึ่งสามารถเที่ยวชมธรรมชาติความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำ จนถึงอำเภอทองผาภูมิ
2. การให้บริการไฟฟ้า
     ปัจจุบันมีประชาชนใช้บริการไฟฟ้าในเขตเทศบาลทั้งสิ้น 1,012 ครัวเรือน สามารถให้บริการไฟฟ้าได้ 1,012 ราย มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า/เดือนโดยเฉลี่ย 74,976 หน่วย คิดเป็นค่าไฟฟ้าเฉลี่ย / เดือนประมาณ 332,428 บาท ซึ่งยังปรากฏว่า มีบางครัวเรือนที่อยู่ห่างไกล และเทศบาลกำลังดำเนินการติดต่อประสานงานกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการติดตั้ง และบริการไฟฟ้าแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนต่อไป
3. การให้บริการน้ำประปา
          ในการให้บริการน้ำประปาทางเทศบาลสามารถผลิตน้ำประปาได้ทั้งหมด (กำลังการผลิตทั้งหมด) จำนวน 28,269 ลบ.ม. สามารถส่งจ่ายน้ำประปาบริการตามครัวเรือนในเขตเทศบาลทั้งสิ้น 1,012 ครัวเรือน โดยมีปริมาณใช้น้ำประปาเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 19,660 ลบ.ม. คิดเป็นจำนวนเงินรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 98,315 บาท โดยมีรายได้จากการให้บริการน้ำประปา 1,179,820 บาท/ปี และมีรายจ่ายในการให้บริการประปา 2,478,890.21 บาท/ปี ซึ่งในอนาคตทางเทศบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิต การส่งจ่ายน้ำประปา ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
4. การสื่อสารและการโทรคมนาคม
          ในพื้นที่เทศบาลมีที่ทำการไปรษณีย์สาขา จำนวน 1 แห่ง และมีข่ายสายโทรศัพท์พื้นฐานสาธารณะของบริษัท TT&T ให้บริการแล้วแต่ไม่ครอบคลุม ซึ่งปัจจุบัน องค์การโทรศัพท์ ฯ ได้ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะไว้บริการแล้ว จำนวน 17 ตู้ ซึ่งเป็นตู้หยอดเหรียญ และเครื่องชนิดใช้บัตร TOT CARD มาติดตั้งที่บริเวณน้ำตก และติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะระบบเคลื่อนที่ 470 MHz.จำนวน 1 ตู้ ที่โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการซึ่งองค์การโทรศัพท์อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อจัดทำโครงการขยายข่ายสายเพิ่มเติมเพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง
5. การเงินการธนาคาร ในพื้นที่เทศบาลมีธนาคาร จำนวน 2 แห่ง 
6. การสาธารณสุข มีโรงพยาบาลยจำนวน แห่ง ไว้บริการกับผู้เจ็บ ป่วย