คู่มือประชาชน

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลด
การขอเลขที่บ้าน ดาวน์โหลด
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลด
การแจ้งเกิด กรณีในบ้าน นอกบ้าน ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน ดาวน์โหลด
การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลด
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลด